Patient_Udtalelser_FemtePatient_Udtalelser_FjerdePatient_Udtalelser_TrediePatient_Udtalelser_AndenPatient_Udtalelser_FørstePatient_Udtalelser_Sjette
 0 kommentarer 

Hepatitisbehandling bag murene

Behandling Af Fængselsindsatte Med Hepatitis C _picture

Den ambulante kontrol og behandling af kronisk viral leverbetændelse er flyttet fra Århus Universitetshospital  ud til patienterne i fængslerne i Østjylland.

I samarbejde mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen blev der i sommeren 2011 etablereret et mobilt hepatitisteam bestående af en læge og en sygeplerske udgående fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Skejby Sygehus til varetagelse af kontrol og behandling af fængselsindsatte med kronisk hepatitis B virus (HBV) og kronisk hepatitis C virus (HCV) Statsfængslerne Østjylland og Møgelkær nær Horsens, samt Midt i Nørre Snede.

Udgangspunktet for projektet er en målrettet løbende indsats med undervisning for at oplyse indsatte og fængselspersonale om hepatitis smitteveje og forebyggelse.

Indsatte gives mulighed for at blive testet for HBV og HCV samt HIV. Skulle resultatet efterfølgende vise, at patienter har en kronisk infektion, bliver der aftalt konsultationstid med det mobile hepatitisteam ved næste planlagte besøg i fængslet, hvor der så bliver optaget en journal og lagt planer for det videre forløb.

Med brug af en transportabel fibroskanner bliver hepatitis patienterne tilbudt en undersøgelse af leveren med henblik på at vurdere hvor lidt eller meget arvæv (fibrose), der er kommet til i årenes løb.

Nedenstående illustration viser en fibroskanner og den anvendte skanningsteknik med brug af et skanningshoved placeret tæt til leverens placering.

Hepatitisbehandling bag mureneHepatitisbehandling bag murene

Resultat af fibroskanning sammen med svar på forskellige blodprøver, samt andre relevante oplysninger indgår i den samlede vurdering om patienten eventuel kunne være kandidat til at blive behandlet for sin hepatitisinfektion og i så fald, om der kan/skal tilbydes behandling i fængslet under afsoning af fængselsdom eller kan afventes indtil tidspunkt for løsladelse, hvor det mobile hepatitisteam i så fald vil planlægge et opfølgende ambulant forløb på hepatitiscenter nær patientens fremtidige bopælskommune.

I løbet af det første år af projektets indkøringsperiode har mere end 50 fængselsindsatte med kronisk hepatitis i de tre statsfængsler været undersøgt og vurderet af det mobile hepatitisteam omkring stillingtagen til eventuel behandling.

Nogle af patienterne havde fra tidligere allerede kendskab til deres hepatitisdiagnose, men var ofte kommet i den situation, at det ambulante kontrolforløb var ophørt af en eller anden grund. Andre patienter blev for første gang diagnosticeret med kronisk hepatitis i forbindelse med deres deltagelse i projektet.

Nogle af patienterne blev ved kontrol skanning fundet med mere alvorlige leverforandringer tydende på skrumpelever og hos andre patienter var der blot tale om mild grad af arvævsdannelse i leveren.

I samråd med hver enkelt patient har det mobile hepatitisteam lagt en videre opfølgningsplan. Nogle af patienterne har ikke umiddelbart brug for anti-hepatitisbehandling, men bliver løbende kontrolleret enten i fængslet, eller ved henvisning til hepatitiscenter i forbindselse med løsladelse i en nær fremtid. Tidsvarende blev det hos nogle patienter anbefalet at tilbyde anti-hepatitisbehandling i forbindelse med den videre fængselsafsoning.

I alt er indtil videre 10 indsatte blevet opstartet behandling på den vis.

Samlet set har man høstet rigtig gode og positive erfaringer i projektet, som er kommet for at blive, og som måske kan virke som inspiration for andre regioner i Danmark.

 Peter Leutscher

Mit virke som sygeplejerske i det mobile hepatitisteam.

På baggrund af flere forespørgelser fra fængselslæge Peter Lebech ved Statsfængslet Østjylland om faglig ekspertise og assistance i forhold til varetagelse af kontrol og evt. behandling af indsatte med hepatitis C blev der udfærdiget en redegørelse i samarbejde med Planlægningsenheden på Aarhus universitetshospital ved Skejby. En redegørelse omkring iværksættelse af kontrol og behandling af indsatte med hepatitis C. Efterfølgende blev der i forsommeren 2011 iværksat en informationskampagne, hvor det mobile hepatitis teamt bestående af Peter Leutcher og jeg (Pernille Sauer, sygeplejerske), tog rundt og underviste i Statsfængslerne Møgelkær, Midtjylland (Nørre Snede) og Østjylland (tidligere Horsens statsfængsel) om hepatitis.

Vi kom kom ind på forskellen mellem de forskellige hepatitissygdomme, sygdomsforløbet, vigtigheden og muligheden for at blive screenet, smitteveje og mulighederne for evt. behandling. Vi var meget opmærksomme på at vi repræsenterede en instution, som mange af de indsatte i forvejen havde dårlige erfaringer med. Et af målene var således også at genskabe tilliden til sundhedsvæsenet. At give dem en oplevelse af at vi gerne vil dem og at vi med dette projekt ville prøve at skabe nogle rammer og et forløb på deres præmiser ved at komme til dem i stedet for at de skulle komme til os. Ikke nødvendigvis for at sætte dem i behandling for deres hepatitis C her og nu, men måske bare at få skabt en tillid og en kontakt.

Det var et stort arbejde tidsmæssigt, at undervise de indsatte. Specielt i de lukkede fængsler, da man ofte kun havde lov til at undervise dem i de enheder de sad i. Dvs. at man kunne have grupper helt ned på 5 personer, hvilket resulterede i rigtig mange undervisnings seancer på et så stort et fængsel som Statsfængslet Østjylland. Vi blev rigtigt godt modtaget. Der var ofte en god stemning og man kunne indimellem glemme at man faktisk befandt sig i et fængsel. Det var tydeligt at det var et emne som gav mening for dem og som de havde mange tanker og spørgsmål omkring.

Vi brugte således det meste af sommeren og efteråret 2011 på at undervise og herigennem opfordre de indsatte til at blive screenet for hepatitis (og HIV), hvilket rigtig mange bagefter ønskede. Først herefter kunne vi arbejde med at finde egnede kandidater til behandling. Kandidaterne blev vurderet i samråd med fængselssygeplejerskerne, som har et tættere kendskab til de indsatte. Fængselssygeplejerskerne har været en helt uvurderlig samarbejdspartner både i vurderingen og under behandling af den indsatte. Projektet er således meget afhængig af deres hjælp, hvilket de har været utroligt søde til at give. De er, som alle andre, en presset arbejdsgruppe, men som har taget vel imod projektet. Der blev fra start af sat meget fokus på hvilken betydning projektet kunne have for deres arbejdstid/mængde og der blev gjort en indsats for at sponsorere hjælpemidler m.m. der kunne gøre det lettere for dem at hjælpe os. Bla. fik Statsfængslet Midtjylland apperatur til blodprøver som de havde manglet længe. De sørgede selv for oplæring i at tage/behandle avancerede blodprøver, hvilket har betydet, at de er blevet en større ressource også for de andre indsatte i fængslet mht blodprøvetagning.

Det mobile hepatitis team øger således viden om hepatitis, screening og behandling i fængslerne, men er også med til at knytte bånd mellem fængsler og sundhedsvæsenet der på sigt kan komme både indsatte og personale til gode. At udveksle viden om en udsat gruppe kan forhåbentligt øge kvaliteten af vores arbejde med netop denne patientgruppe. Endvidere skaber initiativet en mulighed for at rette op på et eksisterende skævt forhold omkring en allerede marganiliseret og sårbar gruppe i det danske samfund. Mange indsatte har ikke kendt til eller overvejet at blive screenet for hepatitis C, hvilket kan skyldes manglende tillid og kontakt til egen læge/sundhedsvæsenet. At få screenet en stor del af de indsatte i danske fængsler kan måske være med til at afdække det det estimerede mørketal på 15.000 personer. 

Når en indsat bliver sat i hepatitis C behandling er det for os vigtigt at sikre de ansatte i den afdeling som patienten sidder i, bliver informeret om bivirkninger, specielt de psykiske som kan give sig udtryk i depression og kortluntethed. Specielt sidstnævnte kan de afhjælpe med ved at skærme den indsatte hvis der er optræk til ballade i afdelingen. Fængselsvagterne er således også en vigtig samarbejdspartner under et behandlingsforløb.

En typisk arbejdsdag i fængslet begynder med at fængselssygeplejersken, sørger for at de patienter som jeg gerne vil se bliver fulgt over til sygeafdelingen. På intet tidspunkt har jeg følt mig utryg i situationen med den indsatte og jeg oplever at den indsatte føler sig hørt og lyttet til i en hverdag, der til tider kan være barsk. Det at jeg kommer udefra opleves måske som en pause fra det system de færdes i til hverdag. Dette kan være medvirkende til at give samtalen en anden dimension og betyde at de er meget ærlige i deres fortælling. Hvad de sidder inde for er ikke umiddelbart relevant for vores samarbejde og de ikke behøver at snakke om det, hvis ikke de har behov for det. Vores tilgang er at arbejde fremadrettet.

Er de i behandling medbringer jeg medicinen som sygeplejersken opbevarer. Med i screeningen følger også oplysning om behov for evt. vaccinationer for hepatitis A og/eller hepatitis B. Dagen ender med at jeg tager tilbage til Skejby, hvor jeg dokumenterer i EPJ og opdaterer fængselslogbogen med brug af InfCare Hepatitis DK.

Samlet set har det været en været et fantastisk spændende og givende projekt at give sig i kast med. Største udfordring har været de andre forældres blik i SFO´en når mit barn spørger om jeg snart skal i fængsel igen….

Agnes Pernille Sauer

 

 

Skriv en kommentarHepatitis B og C Spørgsmål og lægernes svar

Hepatitis B og C Spørgsmål og lægernes svarNy 2013 udgave er på vej!
Mange smittede er allerede i behandling, og flere vil få tilbuddet de kommende år. Vi har derfor skønnet, at der blandt patienter og ikke mindst deres pårørende er et behov for en let tilgængelig oversigt med de nyeste oplysninger om sygdommene, deres smitteveje, fore...
Læs mere >>

Kronisk hepatitis B og C- kan behandles/helbredes

Kronisk hepatitis B og C- kan behandles/helbredesNy 2013 udgave på vej!
Kronisk hepatitis B og C er langsomt snigende sygdomme der sjældent giver symptomer før der er udviklet cirrose. Mange er derfor ikke klar over de har en af disse sygdomme. Begge sygdomme har hos en del af de smittede en alvorlig prognose med risiko for udvikling af cirr...
Læs mere >>

Kontakt os: